E-Posta İletişim Telefon Rehberi Önemli Linkler BİDB Servis
Anasayfa

Yurt Yönetmeliği

 

T.C.
ORDU ÜNİVERSİTESİ
Öğrenci Yurtları Yönetmeliği

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 Amaç

MADDE. 1-
(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ordu Üniversitesine bağlı öğrenci yurtlarının yönetimi,
işletilmesi ve denetimi ile öğrencilerin yurtlarda barınmaları ve disiplin işlemlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Ordu Üniversitesi yurtlarının yönetimi, işletilmesi, yönetim organları,yönetim organlarının görevleri,
yurtların denetimi ile öğrencilerin yurtlarda barınmaları ve disiplin işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik; 04.11.1981 tarih ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesi ile 47’nci maddesinin
birinci fıkrasının (a) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar

MADDE 4-
(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Üniversite: Ordu Üniversitesini,

b) Rektör:  Üniversite Rektörünü,

c) Yurt: Üniversiteye bağlı öğrenci yurtlarını,

d) Yurtlar Yönetim Kurulu: Üniversite yurtları yönetim kurulunu,

e) Yurtlar Şube Müdürü: Üniversiteye bağlı Öğrenci Yurtları Şube Müdürünü,

f) Yurt Sorumluları: Üniversiteye bağlı öğrenci yurtlarının sorumlularını ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yurtların Yönetim Organları ve Görevleri

Yönetim organları

MADDE 5- (1) Yurtların yönetim organları; Yurtlar Yönetim Kurulu, Yurtlar Şube Müdürü ve Yurt Sorumlusudur.

Yurtlar Yönetim Kurulu

MADDE 6- (1) Yurtlar Yönetim Kurulu;

a) Rektör tarafından, Yurtlar Yönetim Kurulu başkanı olarak görevlendirilecek bir rektör yardımcısı,

b) Üniversite Yönetim Kurulunca seçilen iki öğretim üyesi

c) Rektör tarafından görevlendirilen bir genel sekreter yardımcısı,

d) Üniversitenin Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı,

e) Yurtlar Şube Müdürü,

f) Yurt sorumlularının kendi aralarından seçeceği bir temsilci,

Olmak üzere yedi kişiden oluşur.

(2) Üniversite Yönetim Kurulu tarafından seçilecek öğretim üyeleri ile dekan/müdürün Yurt Yönetim Kurulu
üyelikleri görevleri süresince devam eder.

 Yurtlar Yönetim Kurulunun Görevleri

MADDE 7- (1) Yurtlar Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır;

a) Yurtların genel yönetim ve denetimine ilişkin prensip kararları almak, yurtlarda uygulanacak kural ve
ilkeleri belirlemek,

b) Yurtlara alınacak öğrencilerde aranacak şartları ve bunların yurtlara kabulüne ilişkin esasları tespit
etmek ve bu esaslara göre başvuran öğrencilerin yurda alınıp alınmayacağına karar vermek,

c)Yurtlara ilişkin konuları karara bağlamak,

d)Yurt ücretlerini ve depozito ücretlerini tespit ederek Rektörün onayına sunmak,

e) Bu Yönetmelikte öngörülen disiplin cezalarını uygulamak ve yerine getirmek,

 Yurtlar Şube Müdürü ve Görevleri

MADDE 8- (1) Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanına karşı sorumlu olarak görevlendirilen Yurtlar
Şube Müdürünün görevleri şunlardır:

a)Yurtta kayıtlı olmayanların barındırılmaması için gerekli tedbirleri almak,

b)Yurtları denetlemek,

c)Bu yönetmelikte öngörülen disiplin cezalarını uygulamak ve yerine getirmek,

 Yurt Sorumluları ve Görevleri

MADDE 9- (1) Rektör tarafından Yurtlar Şube Müdürünün görüşü alınarak görevlendirilen Yurt Amirleri Sorumluları;
Yurtlar Yönetim Kurulu ve Yurtlar Şube Müdürünce alınan kararları uygular. Sorumlu olduğu yurtta öğrencilerin
barınma ve çalışma koşullarının düzenlenmesi ve geliştirilmesi için gerekli önlemleri alır. Yurdun sekretarya
hizmetlerini yürütür ve bu Yönetmelik ile verilen diğer görevleri yapar.

 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yurtlara Kayıt, Kabul ile Yurtlarda Kalma Esasları

Yurtlara başvuru

MADDE 10- (1) Yurtlara kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler, Yurtlar Yönetim Kurulunca tespit edilen tarihlerde başvuru
formları ile birlikte aşağıda gösterilen belgeleri yurt idaresine vermek zorundadır.

a) Öğrencinin ailesinin, kayıt başvurusu yapılacak yurdun bulunduğu şehrin belediye sınırları dışında ikamet ettiğine dair
belge,

b) Öğrencinin sağlık durumunun toplu yerlerde yaşamaya elverişli olduğunu gösteren sağlık kurumlarından alınan
sağlık raporu,

c) Öğrencinin sabıka kaydının bulunmadığına dair bayanı,

d) Yabancı uyruklu öğrenciler için, Türkiye’ de oturma izin belgesi ile pasaportunun fotokopisi,

e) Ordu Üniversitesi öğrencisi olduğuna dair belge,

f) İki vesikalık fotoğraf.

Yurtlara Kayıt ve Kabul

MADDE 11- (1) Yurtlara kesin kayıt; yurtların kapasitesi ve başvurular dikkate alınarak Yurtlar Yönetim Kurulunca hazırlanıp,
Rektör tarafından onaylanacak puanlama sistemine göre yapılır.

 Yurtlarda Kalma Süresi

MADDE 12- (1) Yurtlarda kalma süresi; Üniversiteye bağlı fakülte, enstitü ve yüksekokulların ilgili mevzuatlarında öngörülen
eğitim süresinden en çok iki yarıyıl daha fazla olabilir. Hazırlık okuyan öğrenciler için bu süre iki yarıyıl uzatılır.

(2) Yurtlarda, misafir olarak kalacak öğrenciler ile sportif ve kültürel faaliyetler nedeniyle barındırılacak öğrenciler, Sağlık,
 Kültür ve Spor Daire Başkanlığının teklifi ve Rektörün onayı ile tespit edilir.

(3) Yaz Okulu, staj ve benzeri gerekçelerle yurtta kalması gereken öğrenciler ile bu öğrencilerin kalış süreleri Yurtlar
Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir.

Yurtlardan Çıkış

MADDE 13- (1) Öğrencilerin;

a)Kendi istekleri,

b)Mezuniyetleri,

c)Haklarında kesinleşmiş mahkûmiyet halinin bulunması,

d)13.01.1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine
 ve bu Yönetmelik hükümlerine göre üniversiteden veya yurttan çıkarma cezası alması halinde yurtla ilişkileri kesilir.

 (2) Birinci fıkrada sayılan hallerde öğrenciler, yedi gün içerisinde yurttan ayrılmak zorundadır.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Disiplin İşlemlerine İlişkin Esaslar

Disiplin cezaları

MADDE 14- (1) Yurtlarda kalan öğrencilere uygulanacak disiplin cezaları şunlardır;

a)Uyarma,

b)Kınama,

c)Yurttan uzaklaştırma,

d) Yurttan çıkarma.

Uyarma cezası

MADDE 15- (1) Uyarma Cezası; Öğrenciye yurt içindeki davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazılı olarak
bildirilmesidir.

 (2) Uyarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

a)Yurt Yönetim Kurulu tarafından belirlenen esaslara aykırı olarak ziyaretçilerini kabul etmek,

b)Yurtların yatakhane, kantin, okuma salonu, koridor gibi ortak kullanmaya açık yerlerinde yüksek sesle konuşmak,
ses ve görüntü aletlerini yüksek sesle kullanmak gibi davranışlarda bulunarak gürültü yapmak,

c)Yurt eşya ve malzemelerinin yerlerini izinsiz olarak değiştirmek,

d)Yatakhane dışında pijama, gecelik ve benzeri giysilerle dolaşmak,

e)Yatakhanelerde kullanılan yurt eşyalarının temizliğine özen göstermemek,

f)Yatakhanelerde kokan ve bozulmaya elverişli yiyecek maddeleri bulundurmak,

g)İzinsiz oda değiştirmek veya başka bir öğrenciyi odasında barındırmak.

 Kınama cezası

MADDE 16- (1) Kınama Cezası; öğrenciye yurt içindeki davranışlarında kusurlu bulunduğunun yazılı olarak bildirilmesidir.

(2) Kınama cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

(a) Kantin, çalışma ve dinlenme salonları ve benzeri yerlerin kullanımında yurt yönetimince belirlenen zaman tablosuna
uymamak,

b)Yurt yönetimince belirlenen yerler dışında yemek,

c)Yurt içinde bir şey satmak veya izin almadan bağış toplamak,

d) Yurt bina ve eşyalarına zarar vermek,

e)Yurt Yönetim Kurulu tarafından belirlenen esaslara aykırı biçimde, yurt yönetimine yanıltıcı bilgi vermek,

f)Yurtta bulunması gereken zamanlarda izinsiz olarak yurttan ayrılmak,

g)Başkasına ait eşyayı izinsiz kullanmak,

h)Bu yönetmeliğin 15 inci maddesine göre ikinci defa uyarma cezasını gerektiren hal ve davranışlarda bulunmak.

Yurttan Uzaklaştırma

MADDE 17- (1) Yurttan uzaklaştırma cezası; öğrencinin, bir haftadan az üç aydan çok olmamak üzere, geçici bir süre için
yurttan uzaklaştırıldığının yazılı olarak bildirilmesidir.

 (2) Yurttan uzaklaştırma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

a)Yurt içinde genel ahlak ve adaba aykırı sözler söylemek yurt idarecilerine, arkadaşlarına ya da başkalarına yazılı veya
sözlü olarak hakaret etmek, küçük düşürmek, tehdit etmek veya fiili saldırıda bulunmak,

b)Yurda yasaklanmış yayın sokmak veya yasadışı bağış toplamak,

c)Yurda alkollü içki getirmek veya yurtta alkollü içki içmek,

d)Yurda ait eşya ya da malzemeleri dışarı çıkarmak,

e)Yurt öğrencisi olmayanların yurda girişini sağlamak ya da yurt imkânlarından faydalandırmak,

f)Yurdun sağlık, düzen, huzur ve disiplininin sağlanması için yurt yönetimi tarafından yapılan duyurulara uymamak,

g)Yurt içinde kumar aletleri bulundurmak, kumar oynamak ya da kumar oynatmak,

h)Bu yönetmeliğin 16’ncı maddesine göre ikinci defa kınama cezasını gerektiren hal ve davranışlarda bulunmak.

Yurttan çıkarma

MADDE 18- (1) Yurttan çıkarma cezası; öğrencinin, bir daha Üniversite yurtlarına alınmamak üzere yurtla ilişiğinin
kesildiğinin yazılı olarak bildirilmesidir.

(2) Yurttan çıkarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır;

a)Yurtta hırsızlık yapmak,

b)Uyuştururcu madde kullanmak, taşımak, bulundurmak veya satmak,

c)Üzerinde ya da kendi kullanımına ayrılmış yerlerde; ilgili mevzuat uyarınca silah olarak tanımlanan ya da sayılan
madde veya aletleri bulundurmak,

d)Devletin şahsiyetine yönelik suçlardan dolayı cezalandırılmış olmak ya da Devlet Yönetimine veya yöneticilerinin
herhangi birisine karşı veya yönetimin bir kararını protesto amacıyla gösteriler düzenlemek, kışkırtmak, bu gösterilere
katılmak, buna ilişkin yurt içinde toplantı ya da tören düzenlemek,

e)Yasa dışı örgüt üyesi olmak, bunlar adına faaliyette bulunmak veya faaliyette bulunanlara yardımcı olmak,

f)Yurt binası ile eklentilerinin herhangi bir yerine veya dış duvarlarına yazı yazmak, resim yapmak veya herhangi bir biçimde
zarar vermek,

g)Yüz kızartıcı bir suçtan kesinleşmiş ceza almış olmak,

h)Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmenliğine göre Üniversiteden çıkarma cezası almış olmak,

ı) Genel ahlak ve adaba aykırı harekette bulunmak veya bu suçları işlemek,

i) Mazeretsiz veya mazereti üzerine verilen süre içerisinde yurt ücretini ödememek,

j) Bu Yönetmeliğin 17’nci maddesine göre ikinci defa yurttan uzaklaştırma cezasını gerektiren hal ve davranışlarda
bulunmak.

Disiplin cezası vermeye yetkili amir ve kurullar

MADDE 19- (1) Disiplin cezalarından;

a)Uyarma ve kınama cezası Yurtlar Şube Müdürü,

b) Bir haftadan üç aya kadar yurttan uzaklaştırma cezası ile yurttan çıkarma cezası, Yurtlar Müdürünün teklifi üzerine
Yurt Yönetim Kurulu tarafından verilir.

(2) Öğrencinin konusu suç teşkil eden fiil ve hallerde bulunması halinde, durum ayrıca kolluk kuvvetlerine veya
Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilir.

 Savunmanın alınması ve kararın tebliği

MADDE 20- (1) Bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinde belirtilen yetkili amir veya kurullar tarafından, savunması
alınmadan öğrenciye disiplin cezası verilemez. Öğrenciye savunma yapması için, en az yedi gün süre verilir.
Bu süre içerisinde savunma verilmediği takdirde, öğrenci savunma hakkından vazgeçmiş sayılır.

(2) Savunma sonucunda öğrenci hakkında alınan karar, öğrenciye yazılı olarak tebliğ edilir.

Disiplin cezalarına itiraz

MADDE 21- (1) Yurt Müdürü tarafından verilen uyarma ve kınama cezalarına itirazlar, öğrenciye tebliğ tarihinden
itibaren yedi gün içerisinde Yurtlar Yönetim Kuruluna yapılır ve Yurtlar Yönetim Kurulunda görüşülerek karara bağlanır.

(2) Yurtlar Yönetim Kurulunca verilen yurttan uzaklaştırma ve çıkarma cezalarına karşı itirazlar ise, öğrenciye tebliğ
tarihinden itibaren yedi gün içerisinde Üniversite Yönetim Kuruluna yapılır ve Üniversite Yönetim Kurulunda
görüşülerek karara bağlanır.

(3) Üniversite Yönetim Kurulunun itiraz üzerine verdiği kararlar kesindir.

(4) Bu Yönetmelikte yer alan disiplin cezalarına karşı idari yargı yoluna başvurulabilir.

 Disiplin cezalarının uygulanması

MADDE 22- (1) Uyarma ve kınama cezaları verildiği tarihten itibaren uygulanır.

(2)Yurttan uzaklaştırma ve çıkarma cezaları, kararın alındığı tarihten yedi gün sonra uygulanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yurt ve Depozito Ücretleri

 MADDE 23- (1) Yurt ücretleri 3’er aylık dönemler halinde ve peşin olarak ödenir.  Yurt ve depozito ücretleri miktarı,
her öğretim yılı başında ilgili mevzuat hükümlerine göre Yurtlar Yönetim Kurulunun kararı ve Rektörün onayı ile tespit edilir.
Öğrenci yurda girmeden önce ilk ayın ücretini ve depozito ücretini ödemekle yükümlüdür. Yurt ücretlerinin her ayın 20’sine
kadar ödenmesi gerekir. Yurt ücretini ödemeyen öğrenciye bu durum yazılı olarak bildirilir ve ödemesi için on gün süre verilir.

(2) Yurt ücretini ayın 20’sine kadar ödeyemeyeceğini geçerli mazeret beyan ederek bildiren öğrenciye, müteakip ayın
20’sine kadar bir defaya mahsus ek süre verilir.

(3) Mazeret belirtmeden veya mazeret belirterek, birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen ek süreler sonunda yurt ücretini
ödemeyenlerin yurtla ilişiği kesilir.

(4) Yurt demirbaş ve malzemelerine zarar veren öğrencilerden, yurt yönetimince belirlenen zarar bedeli, öğrenci tarafından
yatırılmış bulunan depozito ücretinden mahsup edilir, varsa kalan miktar hakkında genel hükümlere göre tahsil yoluna gidilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 24- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili mevzuat hükümleri ile Yurtlar Yönetim Kurulu
kararları uygulanır.

(2) Yurtlarda görev yapan sorumlular ve diğer çalışanlardan ihtiyaç fazlaları yurtların kapalı olduğu dönemlerde Yurtların
bağlı olduğu fakülte ve yüksekokullarda görevlendirilirler. Bu görevliler ilgili fakülte ve yüksekokul idarecilerine bağlı olarak
çalışırlar.

Yürürlük

MADDE 25- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 26- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ordu Üniversitesi Rektörü yürütür.T.C. Ordu Üniversitesi © 2015 Cumhuriyet Yerleşkesi PK 52200 Merkez / ORDU Telefon : 0 ( 452 ) 226 52 00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

2015-2016 yılı güz dönemi itibari ile okulumuzda 3 yeni programda öğrenci alımı yapılacaktır.