E-Posta İletişim Telefon Rehberi Önemli Linkler BİDB Servis
Anasayfa

Öğr.Tem.ve Kon.Yön.

T.C.

ORDU ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

Öğrenci Temsilcileri ve Konseyi Yönergesi

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 – (1) Bu Yönergenin amacı; Ordu Üniversitesi’ne kayıtlı  öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve

kültürel ihtiyaçlarının karşılanması ve geliştirilmesinde haklarını gözetmek, ulusal çıkarlar konusunda

duyarlı olmalarını sağlamak, Üniversite yönetim organları ile öğrenciler arasında etkili bir iletişim

kurarak öğrencilerin beklenti ve isteklerini yönetim organlarına iletmek, öğrencilerin eğitim-öğretim

konusundaki kararlara katılımını sağlamak, öğrencileri ulusal ve uluslararası düzeyde temsil etmek

üzere Üniversitemiz Öğrenci Konseyi’ni oluşturmaktır.

 

Kapsam

Madde 2 – (1) Bu Yönerge Ordu Üniversitesi ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerini temsil etme

yetkisiyle kurulacak olan Ordu Üniversitesi Öğrenci Konseyinin kuruluş, görev, yetki ve çalışma

esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

Madde 3 – (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 ve 65 inci maddeleri esas

alınarak hazırlanarak 20/09/2005 tarih ve 25942 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren

“Yükseköğretim Kurumları  Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi

Yönetmeliği”ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 – (1) Bu Yönergede geçen;

a) Ordu Üniversitesi Öğrenci Konseyi: Ordu Üniversitesi öğrencilerinin kendi aralarında demokratik

usullerle kurdukları öğrenci birliğini,

b) Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı  Öğrenci Temsilcisi: Ordu Üniversitesi’nin; fakülte,

yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu veya enstitülerindeki her bir bölüm/program/anabilim

dalı veya anasanat dalı  öğrencilerinin, kendi aralarından, bulundukları bölüm/program/anabilim dalı

veya anasanat dalı öğrencilerini, Öğrenci Konseyinde temsil etmesi için seçtiği öğrenciyi,

c) Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı  Öğrenci Temsilcileri Kurulu: Ordu Üniversitesi’nin;

fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu veya enstitülerindeki bölüm/program/anabilim

dalı veya anasanat dalı öğrenci temsilcilerinden oluşan kurulu,

ç) Fakülte/Yüksekokul/Konservatuvar/Meslek Yüksekokulu/Enstitü Öğrenci Temsilcisi: Ordu

Üniversitesi’nin; fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu veya enstitülerindeki

bölüm/program/anabilim dalı veya anasanat dalı  öğrenci temsilcilerinin, kendi aralarından,

bulundukları fakülte/yüksekokul/konservatuvar/meslek yüksekokulu veya enstitü öğrencilerini Öğrenci

Konseyinde temsil etmesi için seçtiği öğrenciyi,

d) Öğrenci Konseyi Genel Kurulu: Ordu Üniversitesi’nin fakülte, yüksekokul, konservatuar, meslek

yüksekokulu ve enstitü öğrenci temsilcilerinden oluşan kurulu,2

e) Öğrenci Konseyi Kurultayı: Ordu Üniversitesi’nin fakülte,  yüksekokul, konservatuar, meslek

yüksekokulu ve enstitü öğrenci temsilcilerinin katılımıyla, her yıl Kasım ayında gerçekleştirilen Öğrenci

Konseyinin genel kurul toplantısını,

f) Öğrenci Konseyi Kurultayı Divan Kurulu: Öğrenci Konseyi Kurultayı’nda gündem maddelerinin

“Yükseköğretim Kurumları  Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi

Yönetmeliği”ne ve “Ordu Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi”  hükümlerine uygun olarak

gerçekleştirilmesi için Öğrenci Konseyi Genel Kurulunca seçilen kurulu,

g) Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu: Öğrenci Konseyinin yönetim organını,

ğ) Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu: Öğrenci Konseyinin denetleme organını,

h) Öğrenci Konseyi Başkanı: Öğrenci Konseyinin ve Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu’nun başkanını,

ı) Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi: Türkiye’deki yükseköğretim kurumları  öğrenci

konseyleri başkanlarının bir araya gelerek kurduğu öğrenci birliğini,

ifade eder.

(2) 2547 sayılı Kanunun 3üncü maddesinde yapılmış bulunan tanımlar aksi belirtilmedikçe bu Yönerge

için de geçerlidir.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Öğrenci temsilcileri seçimlerine ilişkin genel esaslar

Madde 5 – (1) Ordu Üniversitesi Öğrenci Konseyi üyelerinin belirlenmesi ve organlarının oluşturulması

için yapılacak seçimler, ilgili Ordu Üniversitesi Rektörlüğü tarafından belirlenen bir süre ve program

içerisinde ilgili yılın Kasım ayında gerçekleştirilir. Bu süre ve program içerisinde yapılan seçimlerde, bir

birimde herhangi bir nedenle sonuç alınamaz ise, o birimde temsilci seçilmemiş olur. Öğrenci

temsilciliklerine aday olacak öğrenciler, seçim tarihinden en az bir hafta önce adaylıklarını ilan ederler

ve seçimlerin yapılacağı tarihten bir önceki günün mesai bitimine kadar seçim kampanyasını

yürütebilirler.

Öğrenci temsilci adaylarında aranacak nitelikler

Madde 6 – (1) Öğrenci temsilciliklerine aday olacak öğrencilerde aşağıdaki şartlar aranır:

a) İlgili fakülte, yüksekokul, konservatuar, meslek yüksekokulu veya enstitünün kayıtlı öğrencisi

olması,

b) Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmaması,

c) Yükseköğretim kurumundan uzaklaştırılmasını gerektiren yüz kızartıcı bir suç işlememiş olması,

ç) Seçimin yapıldığı dönemde kayıt dondurmamış olması.3

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Öğrenci Konseyi Organları

Öğrenci konseyi organları

Madde 7 – (1) Öğrenci Konseyi Organları, “Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı  Öğrenci

Temsilcisi”, “Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı  Öğrenci Temsilcileri Kurulu”,

“Fakülte/Yüksekokul/Konservatuvar/Meslek Yüksekokulu/Enstitü Öğrenci Temsilcisi”, “Öğrenci

Konseyi Genel Kurulu”, “Öğrenci Konseyi Kurultayı Divan Kurulu”, “Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu”,

“Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu” ve “Öğrenci Konseyi Başkanı”ndan oluşur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Bölüm, Program, Anabilim Dalı, Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcisi

Öğrenci temsilcisi seçimi

Madde 8 – (1) Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcisi, Ordu Üniversitesi’nin

a) Fakülte, yüksekokul veya konservatuarlarındaki her bir bölüm,

b) Meslek yüksekokullarındaki her bir program,

c) Enstitülerindeki her bir anabilim dalı/anasanat dalı,

ç) Bölümlerindeki program/anabilim dalı/anasanat dalına öğrenci alınan fakülte, yüksekokul veya

konservatuarlarda ise, her bir program/anabilim dalı/anasanat dalı  öğrencilerince, kendi aralarından,

seçime katılanların salt çoğunluğuyla bir defaya mahsus olmak üzere iki yıl için seçilir.

(2) Bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalı  öğrenci temsilcilikleri  seçimlerinde, seçimin

yapılabilmesi için birinci tur seçimlerde seçimin yapıldığı bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalına

kayıtlı  öğrencilerin (varsa ikinci öğretim öğrencileri dahil) en az %60′ının, ikinci turda ise en az

%50′sinin seçime katılması şarttır.  İlk iki turda seçim yapılamaz ise üçüncü turda katılma  şartı

aranmaz. Seçim sürecinin sağlıklı yürütülebilmesi için ilgili birim yöneticisinin görevlendireceği

bir öğretim elemanı sürece rehberlik eder.

(3) Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcisinin seçilme niteliklerini kaybetmesi

ya da herhangi bir nedenle süresi bitmeden önce görevinden ayrılması halinde kalan süreyi

tamamlamak üzere, ilgili bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalında bir ay içerisinde aynı usulle

yeni bir temsilci seçilir.

Öğrenci temsilcisinin görevleri

Madde 9 – (1) Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcisinin görevleri şunlardır:

a) Temsil ettiği bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalında Öğrenci Konseyi çalışmalarını

yürütmek,

b) Öğrenci Konseyi organlarının aldığı kararları temsil ettiği birimde duyurmak ve uygulamalarını

izlemek,4

c) Fakülte, yüksekokul, konservatuar, meslek yüksekokulu veya enstitülerin Bölüm/Program/Anabilim

Dalı/Anasanat Dalı  Öğrenci Temsilcileri Kurulu toplantılarına katılmak ve bu toplantılarda kendi

bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalı öğrencilerini temsil etmek,

ç) Temsil ettiği bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalındaki öğrenci sorunlarını belirlemek ve

bunların çözümü için Öğrenci Konseyinin ve yükseköğretim kurumunun ilgili yönetim organlarına

iletmek,

d) Kendi bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalı öğrencilerini, öğrenci etkinliklerinde temsil etmek,

e) Temsil ettiği bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalındaki öğrencilerle bu birimlerin yönetim

organları arasında iletişimi geliştirmek,

f) Temsil ettiği bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalındaki öğrenci etkinliklerini koordine etmek,

g)  Öğrencilerle ilgili konuların görüşülmesi sırasında temsil ettiği bölüm/program/anabilim

dalı/anasanat dalının akademik toplantılarına katılmak.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Bölüm, Program, Anabilim Dalı, Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcileri Kurulu

Öğrenci temsilcileri kurulu

Madde 10 – (1) Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı  Öğrenci Temsilcileri Kurulu, Ordu

Üniversitesi’nin:

a) Fakülte, yüksekokul veya konservatuvarlarında bölüm,

b) Meslek yüksekokullarında program,

c) Enstitülerinde anabilim dalı/anasanat dalı,

ç) Bölümlerindeki program/anabilim dalı/anasanat dalına öğrenci alınan fakülte, yüksekokul veya

konservatuvarlarında ise, program/anabilim dalı/anasanat dalı  öğrenci temsilcilerinden oluşur ve

yükseköğretim kurumunun ilgili akademik birimlerinde Öğrenci Konseyi çalışmalarını yürütür.

Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı  Öğrenci Temsilcileri Kurulu, Öğrenci Konseyi Genel

Kurulu ve Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

(2) Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı  Öğrenci Temsilcileri Kurulu, ilgili

Fakülte/Yüksekokul/Konservatuvar/Meslek Yüksekokulu veya Enstitü Öğrenci Temsilcisinin

başkanlığında ayda en az bir defa toplanır. Toplantı gündemi, yeri ve tarihi en az yedi gün önce kurul

başkanı tarafından öğrenci temsilcilerine duyurulur. Kurulun toplanabilmesi için temsilci üye sayısının

salt çoğunluğunun katılımı, karar alabilmesi için de yapılacak açık oylamada katılanların salt

çoğunluğunun oyu gereklidir. Oyların eşitliği durumunda başkanın oyu belirleyicidir. Seçim sürecinin

sağlıklı yürütülebilmesi için ilgili birim yöneticisinin görevlendireceği bir öğretim elemanı

sürece rehberlik eder.

Öğrenci temsilcileri kurulunun görevleri

Madde 11 – (1) Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcileri Kurulunun görevleri

şunlardır:

a) Öğrenci Konseyi’nin aldığı kararların, temsilcilerce birimlerinde duyurulması için çalışmalar yapmak

ve uygulamalarını izlemek,5

b) Bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dallarının sorunlarını tartışmak ve karara bağlamak,

c) Bulundukları fakülte/yüksekokul/konservatuvar/meslek yüksekokulu ve enstitülerde ortak öğrenci

etkinlikleri oluşturmak ve koordine etmek,

ç) Bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalları  öğrencileri arasında iletişimi geliştirmek için

çalışmalar yapmak,

d) Bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalları  öğrencileri ile ilgili birimlerin akademik ve yönetim

organları arasındaki iletişimi geliştirmek için çalışmalar yapmak,

e) Çalışmaları ile ilgili raporlar hazırlamak ve arşiv oluşturmak.

ALTINCI BÖLÜM

Fakülte, Yüksekokul, Konservatuar, Meslek Yüksekokulu, Enstitü Öğrenci Temsilcisi

Öğrenci temsilcisi

Madde 12 – (1) Fakülte/Yüksekokul/Konservatuar/Meslek Yüksekokulu/Enstitü Öğrenci Temsilcisi,

Ordu Üniversitesi’nin:

a) Fakülte, yüksekokul veya konservatuarlarındaki bölüm,

b) Meslek yüksekokullarındaki program,

c) Enstitülerindeki anabilim dalı/anasanat dalı,

ç) Bölümlerindeki program/anabilim dalı/anasanat dalına öğrenci alınan fakülte, yüksekokul veya

konservatuarlarda ise, program/anabilim dalı/anasanat dalı  öğrenci temsilcilerince, kendi aralarından,

seçime katılanların salt çoğunluğuyla ve iki yıl için seçilir. Sadece bir bölüm/program/anabilim

dalı/anasanat dalı bulunan fakülte/yüksekokul/konservatuar/meslek yüksekokulu veya enstitülerde, var

olan Bölüm/Program/Anabilim Dalı veya Anasanat Dalı  Öğrenci Temsilcisi, söz konusu

fakülte/yüksekokul/konservatuar/meslek yüksekokulu veya enstitünün temsilcisi olarak görev yapar.

Bir temsilci en fazla üst üste iki dönem görev yapabilir. Seçim sürecinin sağlıklı yürütülebilmesi için

ilgili birim yöneticisinin görevlendireceği bir öğretim elemanı sürece rehberlik eder.

(2) Fakülte/Yüksekokul/Konservatuar/Meslek Yüksekokulu/Enstitü Öğrenci Temsilcisinin seçilme

niteliklerini kaybetmesi ya da herhangi bir nedenle süresi bitmeden önce görevinden ayrılması halinde,

kalan süreyi tamamlamak üzere, Ordu Üniversitesi’nin ilgili fakülte, yüksekokul, konservatuar, meslek

yüksekokulu veya enstitüsünde bir ay içerisinde aynı usulle yeni bir temsilci seçilir. Yeni temsilci

seçilinceye kadar, fakülte, yüksekokul, konservatuar, meslek yüksekokulu veya enstitü öğrenci

temsilciliğine, yükseköğretim kurumunun ilgili fakülte yüksekokul, konservatuar, meslek yüksekokulu

veya enstitüsündeki Bölüm/Program, Anabilim Dalı/Anasanat Dalı  Öğrenci Temsilcileri Kurulu

üyelerinin kendi aralarından seçeceği bir üye vekâlet eder.

Öğrenci temsilcisinin görevleri

Madde 13 – (1) Fakülte/Yüksekokul/Konservatuar/Meslek Yüksekokulu/Enstitü Öğrenci Temsilcisinin

görevleri şunlardır:

a) Temsil ettiği fakülte, yüksekokul, konservatuar, meslek yüksekokulu veya enstitüde Öğrenci

Konseyi çalışmalarını yürütmek,

b) Öğrenci Konseyi organlarının aldığı kararları, temsil ettiği fakülte, yüksekokul, konservatuar, meslek

yüksekokulu veya enstitüde duyurmak ve uygulamaları izlemek 6

c) Temsil ettiği fakülte, yüksekokul, konservatuar, meslek yüksekokulu veya enstitüde öğrenci

sorunlarını belirlemek ve bunların çözümü için Öğrenci Konseyi’nin ve yüksek-öğretim kurumunun ilgili

yönetim organlarına iletmek,

ç) Bulunduğu fakülte, yüksekokul, konservatuar,  meslek yüksekokulu veya enstitünün öğrencilerini,

öğrenci etkinliklerinde temsil etmek,

d) Temsil ettiği fakülte, yüksekokul, konservatuar, meslek yüksekokulu veya enstitüde öğrenci

etkinliklerini koordine etmek,

e) Temsil ettiği fakülte, yüksekokul, konservatuar, meslek yüksekokulu veya enstitüdeki

Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı  Öğrenci Temsilcileri Kurulu toplantılarına başkanlık

etmek ve kurulda alınan kararları yükseköğretim kurumunun ilgili yönetim organlarına iletmek,

f)  Öğrencilerle ilgili konuların görüşülmesi sırasında, temsil ettiği fakülte, yüksekokul,

konservatuar, meslek yüksekokulu veya enstitünün yönetim kurulu ve akademik kurul toplantılarına

katılmak.

YEDİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Konseyi Genel Kurul

Öğrenci konseyi genel kurulu

Madde 14 – (1) Öğrenci Konseyi Genel Kurulu, Ordu Üniversitesi’nin fakülte, yüksekokul,

konservatuar, meslek yüksekokulu ve enstitülerinin öğrenci temsilcilerinden oluşur ve Öğrenci

Konseyinde en yüksek karar organıdır.

(2) Öğrenci Konseyi Genel Kurulunun toplanabilmesi için üyelerinin salt çoğunluğunun toplantıya

katılması gerekir.

(3) Öğrenci Konseyi Genel Kurulu, her yıl en az bir kere ve birincisi Kasım ayında olmak üzere bağlı

“Ordu Üniversitesi Öğrenci Konseyi Kurultayı” adıyla olağan olarak toplanır ve Öğrenci Konseyi

organlarını oluşturur.

(4) Öğrenci Konseyi Kurultayı ve gündemi, Öğrenci Konseyi Başkanı tarafından en az onbeş gün önce

üyelere yazılı olarak bildirilir. Yapılan duyuru üzerine bu Yönetmelikte belirtilen toplantı yeter sayısı

sağlanamadığı takdirde duyuru işlemi aynı şekilde tekrarlanır.

(5) Öğrenci Konseyi Genel Kurulunda organların oluşturulması kararları, toplantıya katılanların salt

çoğunluğu, gizli oylama ve açık sayım ile; bunların dışındaki kararlar, toplantıya katılanların salt

çoğunluğu ve açık oylama ile alınır.

(6) Öğrenci Konseyi Genel Kurulu, Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulunun kararı veya Genel Kurul

üyelerinin 1/4′ünün yazılı başvurusu üzerine Yönetim Kurulu tarafından olağanüstü toplantıya

çağrılabilir. Bu durumlarda Genel Kurul toplantısı en geç onbeş gün içerisinde gerçekleştirilir. Öğrenci

Konseyinin olağanüstü yapılan Genel Kurul toplantılarını ve gündemini Öğrenci Konseyi Yönetim

Kurulu belirler ve yürütür.

Öğrenci konseyi genel kurulunun görevleri

Madde 15 – (1) Öğrenci Konseyi Genel Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Öğrenci Konseyi Başkanını seçmek,

b) Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu üyelerini seçmek,7

c) Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu üyelerini seçmek,

ç) Öğrenci Konseyinin ve Ordu Üniversitesi öğrencilerinin sorunlarını tartışmak ve karara bağlamak,

d) Öğrenci Konseyinin dönem hedeflerini belirlemek.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Konseyi Kurultayı Divan Kurulu

Öğrenci konseyi kurultayı divan kurulu

Madde 16 – (1) Öğrenci Konseyi Kurultayı Divan Kurulu, her yıl olağan olarak Kasım ayında

düzenlenen Öğrenci Konseyi Kurultayında Öğrenci Konseyi Genel Kurulu üyelerinin, üyelerini, kendi

aralarından, seçime katılanların salt çoğunluğuyla seçtiği bir başkan ve iki başkan yardımcısından

oluşur. Divan Kurulu üyeleri, Öğrenci Konseyi Yönetim ve Denetleme Kurulu seçimlerinde aday

olamazlar.

Öğrenci konseyi kurultayı divan kurulunun görevleri

Madde 17 – (1) Öğrenci Konseyi Divan Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Öğrenci Konseyi Kurultayı’nda gündemi yürütmek,

b) Öğrenci Konseyi başkanlığı ile Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeliği seçimlerine aday

olacaklar için ayrı ayrı seçim pusulası hazırlamak,

c) Öğrenci Konseyi başkanlığı ile Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeliği seçimlerinin gizli

oylama ve açık sayım ile gerçekleştirilmesini sağlamak,

ç) Öğrenci Konseyi başkanlığı ile Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeliği seçimlerinin oylama

sonuçlarını ve seçilenleri, Öğrenci Konseyi Kurultayında ilan etmek. Kurultayı, yeni seçilen Öğrenci

Konseyi Başkanının konuşması ile kapatıp, kapanış bildirgesini hazırlayarak ilgili rektörlüğe sunmak.

(2) Seçim sürecinin sağlıklı yürütülebilmesi için Ordu Üniversitesi Rektörü’nün

görevlendireceği bir öğretim üyesi sürece rehberlik eder.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu

Öğrenci konseyi yönetim kurulu

Madde 18 – (1) Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu, Öğrenci Konseyi Genel Kurulu üyelerinin, üyelerini,

kendi aralarından, seçime katılanların salt çoğunluğuyla ve iki yıl için seçtiği; başkan, başkan

yardımcısı, genel sekreter, sayman, halkla ilişkiler ve bilişim sorumlusu, dış ilişkiler sorumlusu, çalışma

grupları sorumlusu, eğitim sorumlusu ve sağlık, spor ve kültür sorumlusu olmak üzere toplam dokuz

öğrenciden; Öğrenci Konseyi Genel Kurulu’nda bu sayıyı oluşturacak yeterli temsilci olmaması

durumunda başkan, genel sekreter, sayman, eğitim sorumlusu ve sağlık, spor ve kültür sorumlusu

olmak üzere beş  öğrenciden oluşur. Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu, Öğrenci Konseyi Genel

Kurulu’na karşı sorumludur.

(2) Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu, Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu Başkanının yönetiminde ayda

en az bir kez toplanır. Kurulun toplantı gündemi, yeri ve tarihi en az yedi gün önce başkan tarafından 8

Yönetim Kurulu üyelerine duyurulur. Kurulun toplanabilmesi için kurul üye sayısının salt çoğunluğunun

katılımı, karar alabilmesi için de yapılacak açık oylamada katılanların salt çoğunluğunun oyu gereklidir.

Başkanın toplantılara katılamadığı durumlarda başkan yardımcısı, başkan yardımcısının olmadığı

hallerde başkanın belirleyeceği bir Yönetim Kurulu üyesi bu görevi yürütür ve oy kullanabilir. Oylarda

eşitlik durumunda başkanın oyu, başkanın olmadığı toplantılarda bu görevi yürüten başkan yardımcısı

veya Yönetim Kurulu üyesinin oyu belirleyicidir.

Öğrenci konseyi yönetim kurulunun görevleri

Madde 19 – (1) Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Öğrenci Konseyi Genel Kurulunun aldığı kararların uygulanmasını sağlamak,

b) Ordu Üniversitesi öğrencilerinin sorunlarını belirlemek, görüş ve düşüncelerini Ordu Üniversitesi’nin

ilgili yönetim organlarına iletmek,

c) Sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yaparak, toplumsal duyarlılık projeleri geliştirmek ve bu projelere

Ordu Üniversitesi içerisinde öğrenci katılımını teşvik etmek,

ç) Ulusal ve uluslararası “Eğitim ve Gençlik Programları”na öğrenci katılımına yönelik çalışmalar

yapmak,

d) Ulusal ve uluslararası öğrenci birlikleri ve organizasyonları ile ilişkileri geliştirmek,

e) Yemek, ulaşım, barınma, kafeterya, kulüp, burs, eğitim, sanat, kültür ve spor alanlarında çalışma

grupları oluşturmak ve bunların işlerliğini sağlamak,

f) Çalışmaları hakkında Öğrenci Konseyi Genel Kurulu üyelerini bilgilendirmek,

g) Ulusal Öğrenci Konseyinin kararlarını bağlı bulunduğu yükseköğretim kurumunda duyurmak ve

izlemek,

ğ) Gerçekleştirilen çalışmaların raporlarını hazırlamak ve arşiv oluşturmak.

ONUNCU BÖLÜM

Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu

Öğrenci konseyi denetleme kurulu

Madde 20 – (1) Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu, Öğrenci Konseyi Genel Kurulu tarafından, görev

süresi bitmekte olan ve öğrenciliği en az iki yıl daha devam edecek olan Öğrenci Konseyi Yönetim

Kurulu üyeleri arasından, yeterli Yönetim Kurulu üyesi olmaması durumunda, aynı şartlarda, Genel

Kurul üyeleri arasından, seçime katılanların, salt çoğunluğuyla ve bir yıl için seçilir. Öğrenci Konseyi

Denetleme Kurulu, bir başkan ve iki üyeden oluşur.

Öğrenci konseyi denetleme kurulunun görevleri

Madde 21 – (1) Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulunun bu Yönetmelik hükümlerine, ilgili yüksek-öğretim kurumunun

hazırlayacağı yönergelere ve Öğrenci Konseyi Genel Kurulu kararlarına göre çalışıp çalışmadığını

denetlemek,

b) Yaptığı çalışmalar hakkında ilgili Ordu Üniversitesi Rektörlüğünü ve Öğrenci Konseyi Genel

Kurulunu bilgilendirmek.9

ONBİRİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Konseyi Başkanı

Öğrenci konseyi başkanı

Madde 22 – (1) Öğrenci Konseyi Başkanı, Öğrenci Konseyi Genel Kurulu tarafından, kurul üyeleri

arasından, seçime katılanların salt çoğunluğuyla ve bir defaya mahsus olmak üzere iki yıl için seçilir.

(2) Konsey Başkanının seçilme niteliklerini kaybetmesi veya herhangi bir nedenle süresi bitmeden

önce görevinden ayrılması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle bir ay içinde yeni bir

başkan seçilir. Yeni başkan seçilinceye kadar Öğrenci Konseyi Başkanlığına Öğrenci Konseyi Yönetim

Kurulu üyelerinin kendi aralarından seçeceği bir üye vekâlet eder.

Öğrenci konseyi başkanının görevleri

Madde 23 – (1) Öğrenci Konseyi Başkanının görevleri şunlardır:

a) Ordu Üniversitesi öğrencilerini ulusal ve uluslararası öğrenci etkinliklerinde temsil etmek,

b) Ulusal Öğrenci Konseyi Genel Kurulu üyesi olmasından kaynaklanan ve “Yükseköğretim Kurumları

Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği”nin ilgili

maddelerinde belirtilen görevleri yerine getirmek,

c) Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini belirlemek ve bu toplantılara başkanlık

yapmak,

ç) Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulunca alınan kararların duyurulmasını sağlamak ve uygulanmasını

izlemek,

d) Görev süresi bitiminde bir yıllık faaliyet raporunu bir sonraki Öğrenci Konseyi Kurultayında sunmak,

e)  Öğrenciler ile ilgili konuların görüşülmesi sırasında Ordu Üniversitesi’nin senato ve yönetim

kurulu toplantılarına katılmak.

(2) Başkanın katılamadığı durumlarda, başkan yardımcısı veya başkanın belirleyeceği bir yönetim

kurulu üyesi toplantılara katılır.

ONİKİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Öğrenci konseylerinde görev yapan öğrencilerin harcırah giderlerinin karşılanması

Madde 24 – (1) Bu yönerge kapsamında görev yapan başkan ve yönetim kurulu üyelerinin

yönergeden kaynaklanan yurt içi; bütçe olanakları ölçüsünde de yurt dışı görevlendirilmeleri, Ordu

Üniversitesi tarafından yapılır. Harcırahları, varsa katılım ücretleri Ordu Üniversitesi “Öğrenci Sosyal

Hizmetler Bütçesi”nden karşılanır.

Öğrenci konseylerinin çalışmalarının koordinasyonu ve yürütülmesi

Madde 25 – (1) Ordu Üniversitesi Öğrenci Konseyi çalışmalarını Ordu Üniversitesi ile koordine etmek

ve gerektiğinde ilgili Kurul ve kurumların onayını almak suretiyle T.C. Anayasasına ve yürürlükteki

diğer mevzuata uygun olarak yürütmek zorundadır.10

Öğrenci temsilciliklerinin ve organlardaki görevlerin süresi

Madde 26 – (1) Ulusal Öğrenci Konseyi’nin ve Öğrenci Konseylerinin tüm organlarındaki öğrenci

temsilciliklerinin ve görevlerinin süresi iki yıldır.

Öğrenci temsilciliği görevinin sona ermesi

Madde 27 – (1) Mezuniyet veya başka bir nedenle yükseköğretim kurumundan ilişiği kesilen ya da

13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları  Öğrenci

Disiplin Yönetmeliğine göre, haklarında uzaklaştırma veya çıkarma cezası kesinleşen Ulusal Öğrenci

Konseyi ve Öğrenci Konseyleri temsilcilerinin, öğrenci temsilciliği, üyeliği ve buna bağlı tüm görevleri

sona erer.

Öğrenci konseylerine oda, araç ve gereç tahsisi

Madde 28 – (1) Öğrenci Konseyi’ne, bu Yönergede yer alan görevleri gerçekleştirmek amacıyla Ordu

Üniversitesi tarafından, kurum içinde uygun görülen bir oda tahsis edilir ve çalışmaları için gerekli araç

ve gereç sağlanır.

Yürürlük

Madde 29 – (1) Bu Yönerge Ordu Üniversitesi Senatosu’nda kabul edildiği tarih itibari ile yürürlüğe

girer.

Yürütme

Madde 30 – (1) Bu Yönerge hükümlerini Ordu Üniversitesi Rektörü yürütüT.C. Ordu Üniversitesi © 2015 Cumhuriyet Yerleşkesi PK 52200 Merkez / ORDU Telefon : 0 ( 452 ) 226 52 00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

2015-2016 yılı güz dönemi itibari ile okulumuzda 3 yeni programda öğrenci alımı yapılacaktır.